DESTINATARIS

L’educació a distància està especialment dissenyada per a aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, no poden acudir regularment a un centre educatiu. Va adreçada a gent major d’edat, aquells que compleixen 18 anys l’any de la matrícula o a menors d’edat que tinguin circumstàncies especials que no els permeten seguir estudis presencials. Els menors d’edat han de rebre l’autorització de l’IEDIB per formalitzar la matrícula. Excepcionalment, els menors de 16 anys es poden matricular sempre que ho autoritzi la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.

ORGANITZACIÓ

L’IEDIB està integrat per un equip de professors-tutors especialitzats en aquesta modalitat que ofereixen diverses possibilitats  d’orientació:

  1. Tutoria en línia: a través de l’aula virtual per missatgeria, fòrums, per videoconferència i per telèfon. Les consultes poden anar adreçades al professor titular de la matèria o al tutor si són de caràcter general. Per contactar amb el tutor s’ha d’accedir a l’aula virtual de tutoria.
  2. Tutoria presencial: per casos excepcionals, a la seu de l’IEDIB (situada al carrer Salvà 14 de Palma).

FUNCIONAMENT DE LES ASSIGNATURES

A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament de la matèria on s’explica com funciona cada matèria; estan penjades a la capçalera de l’Aula Virtual. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia, que són entre el 25-35% de la nota final i que s’han de lliurar periòdicament.

Aquest batxillerat a distància té la mateixa validesa que la del batxillerat presencial o diürn.  A més a més, l’alumnat no està sotmès a la limitació de convocatòries.

MATRÍCULA

Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula de batxillerat d’aquesta web.

S’ofereixen totes les modalitats i totes les matèries permeses per la llei. És l’únic centre de les Illes Balears que té totes les matèries possibles.

A continuació es poden consultar les matèries de cada modalitat i el nombre de matèries que es poden triar de cada tipus. Algunes matèries de segon requereixen haver cursat prèviament la matèria de primer corresponent.  (Vegeu matèries amb requisits)