MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèries Primer curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura I

Anglès I

Filosofia i ciutadania

Llengua catalana i literatura I

Itinerari c. socials Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I
Itinerari humanitats Llatí I
Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Grec I

Economia

Història del  món contemporani

Literatura Universal

Específiques d’opció(triar-ne 2) Cultura científica

Opt.Francès I

Alemany I

Tecnologies de la informació i la comunicació I

Religió

Específica obligatòria Educació física

 

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya.

Història de la filosofia

Llengua catalana i literatura II

Itinerari c. socials Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II
Itinerari humanitats Llatí II
Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Grec II

Economia de l’empresa

Geografia

Història de l’art

Específiques d’opció(triar-ne 1) Opt.Francès II

Alemany II

Tecnologies de la informació i la comunicació II

Fonaments d’administració i gestió

Religió 2