matèriesprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Una matèria entre:
Llatí I/Matemàtiques aplicades CCSS I

Dues matèries entre:
Economia
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal
Matemàtiques aplicades a les CCSS I
Llatí I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
matèriessegon curs
Comunes (totes)Llengua castellana i literatura II  
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Treball de recerca de batxillerat II
Modalitat (3 matèries)Una matèria entre:
Llatí II/Matemàtiques aplicades CCSS II

Dues matèries entre:
Empresa i disseny de models de negoci
Grec II
Geografia
Història de l’art
Matemàtiques aplicades a les CCSS II
Llatí II
Optatives (elegir 1 matèria)Segona llengua estrangera II (Francès o alemany)
Psicologia
Programació i tractament de dades II
Ampliació de matemàtiques
Qualsevol matèria de modalitat
Religió 2 (sense efectes acadèmics)