matèriesprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Una matèria entre:
Llatí I/Matemàtiques aplicades CCSS I

Dues matèries entre:
Economia
Grec I
Història del món contemporani
Literatura universal
Matemàtiques aplicades a les CCSS I
Llatí I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
matèriessegon curs
Troncals (totes)Llengua castellana i literatura II  
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Itinerari c. socialsMatemàtiques aplicades a les Ciències socials II
Itinerari humanitatsLlatí II
Troncals d’opció (triar-ne dues)Grec II  
Economia de l’empresa
Geografia
Història de l’art
Específiques d’opció(triar-ne 1)Opt.Francès II  
Alemany II
Tecnologies de la informació i la comunicació II
Fonaments d’administració i gestió
Religió 2