Família professional: Informàtica i comunicacions (IFC)
Títol que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val  el 45% de la nota final. Les activitats online  representen el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0369 Implantació de sistemes operatius 210
0370 Planificació i administració de xarxes 170
0371 Fonaments de maquinari 100
0372 Gestió de bases de dades 260 Act. en anglès
0373 Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació 130
0380 Formació i orientació laboral 90
0374 Administració de sistemes operatius 125
0375 Serveis de xarxa i Internet 125
0376 Implantació d’aplicacions web 135 Act en anglès
0377 Administració de sistemes gestors de bases de dades 60
0378 Seguretat i alta disponibilitat 95
0381 Empresa i iniciativa emprenedora 60
0382 Formació en centres de treball (FCT) 400 Presencial

Tots els alumnes d’aquest cicle es matricularan del mòdul d’FCT al CIFP Francesc de Borja Moll (Mallorca) quan hagin acabat tots els mòduls teòrics.

Requisits

Per cursar el mòdul Administració de sistemes operatius

Haver superat abans el mòdul

Implantació de sistemes operatius
Per cursar el mòdul Administració de sistemes gestors de bases de dades Haver superat abans el mòdul Gestió de bases de dades
Per cursar el mòdul Serveis de xarxa i Internet Haver superat abans el mòdul Planificació i administració de xarxes
Per cursar el mòdul Implantació d’aplicacions web Haver superat abans el mòdul Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

De què treballaràs?

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent