Família professional: Informàtica i comunicacions (IFC)
Títol que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes microinformàtics en xarxa (IFC31)

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0369 Implantació de sistemes operatius 210
0370 Planificació i administració de xarxes 170
0371 Fonaments de maquinari 100
0372 Gestió de bases de dades 260 Activ. en anglès
0373 Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació 130
0380 Formació i orientació laboral 90
0374 Administració de sistemes operatius 125
0375 Serveis de xarxa i Internet 125
0376 Implantació d’aplicacions web 135 Activ. en anglès
0377 Administració de sistemes gestors de bases de dades 60
0378 Seguretat i alta disponibilitat 95
0381 Empresa i iniciativa emprenedora 60

De què treballaràs?

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent

2,172 total views, 2 views today