Família professional: Informàtica i comunicacions

Títol que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val el 45% de la nota final. Les activitats en línia representen el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

CodiNomTemps mínim de dedicació setmanalIndicacions addicionals
0369Implantació de sistemes operatius7 h
0370Planificació i administració de xarxes5 h
0371Fonaments de maquinari3 h
0372Gestió de bases de dades8 hActivitats en anglès
0373Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació5 h
0380Formació i orientació laboral1,5 h
0374Administració de sistemes operatius4 h
0375Serveis de xarxa i Internet6 h
0376Implantació d’aplicacions web7 hActivitats en anglès
0377Administració de sistemes gestors de bases de dades4 h
0378Seguretat i alta disponibilitat6 h
0381Empresa i iniciativa emprenedora1,5 h
0382Formació en centres de treball (FCT)400Presencial

Tots els alumnes d’aquest cicle es matricularan del mòdul d’FCT al CIFP Francesc de Borja Moll (Mallorca) quan hagin acabat tots els mòduls teòrics.

Requisits

Per cursar el mòdulAdministració de sistemes operatius

Haver superat abans el mòdul

Implantació de sistemes operatius
Per cursar el mòdulAdministració de sistemes gestors de bases de dadesHaver superat abans el mòdulGestió de bases de dades
Per cursar el mòdulServeis de xarxa i InternetHaver superat abans el mòdulPlanificació i administració de xarxes
Per cursar el mòdulImplantació d’aplicacions webHaver superat abans el mòdulLlenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

De què treballaràs?

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent