Família professional: Informàtica i comunicacions

Títol que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val el 45% de la nota final. Les activitats en línia representen el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31)

cursMÒDULSHORES LECTIVESINDICACIONS ADDICIONALS
10369 Implantació de sistemes operatius190 h
10370 Planificació i administració de xarxes170 h
10371 Fonaments de hardware90 h
10372 Gestió de bases de dades170 hActivitats en anglès
10373 Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació170 h
11709 Itinerari formatiu per a l’ocupabilitat I90 hConvalidable amb FOL
11665 Digitalització30 h
2Administració de sistemes operatius4 h
2Serveis de xarxa i Internet6 h
Implantació d’aplicacions web7 hActivitats en anglès
2Administració de sistemes gestors de bases de dades4 h
2Seguretat i alta disponibilitat6 h
2Empresa i iniciativa emprenedora1,5 h
Formació en centres de treball (FCT)400Presencial

Tots els alumnes d’aquest cicle es matricularan del mòdul d’FCT al CIFP Francesc de Borja Moll (Mallorca) quan hagin acabat tots els mòduls teòrics.

Requisits

Per cursar el mòdulAdministració de sistemes operatius

Haver superat abans el mòdul

Implantació de sistemes operatius
Per cursar el mòdulAdministració de sistemes gestors de bases de dadesHaver superat abans el mòdulGestió de bases de dades
Per cursar el mòdulServeis de xarxa i InternetHaver superat abans el mòdulPlanificació i administració de xarxes
Per cursar el mòdulImplantació d’aplicacions webHaver superat abans el mòdulLlenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

Requisits de maquinari

És responsabilitat de l’alumnat adquirir i instal·lar al seu equip el programari necessari per cursar el cicle. És important que l’alumne sigui administrador de la màquina i tengui permisos d’instal·lació de tot el programari que especifiqui el professorat del mòdul. Aquí tenim uns requisits mínims de la màquina:

 • Processador: Intel Core i5 o equivalent en AMD (Ryzen 5). Preferiblement, busca models recents per un millor rendiment.
 • Memòria RAM: 8 GB com a mínim, encara que això podria ser just per a algunes màquines virtuals i aplicacions simultànies.
 • Emmagatzematge: disc dur, preferiblement SSD (Unitat d’Estat Sòlid) d’almenys 256 GB per al sistema operatiu i les aplicacions principals.

De què treballaràs?

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (únicament les assignatures troncals)
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent