Programa xarxa

PROGRAMA XARXA.jpg

FUNCIONS

  • Permetre cursar matèries que no es cursen als centres d’origen.
  • Permetre cursar matèries que per raons organitzatives (horàries o altres) no es poden fer als centres d’origen.
  • Permetre cursar les matèries de primer quan un alumne de segon fa un canvi de modalitat.

S’ofereixen totes les matèries de totes les modalitats
Llistat de matèries ofertades

MATRÍCULA

  •  Al menú matrícula/programa xarxa d’aquesta web es troba tota la informació  i tota la documentació per dur a terme la matrícula.

SEGUIMENT DE LA MATÈRIA

Tots els continguts de les matèries estan dins l’aula virtual. Totes les aules tenen una mateixa estructura, una capçalera i 8 lliuraments dins els quals tenim els recursos digitals i les activitats online. A l’hora de resoldre les activitats s’utilitzen les eines de l’entorn virtual i s’envien les consultes al professor responsable de la matèria, un professor que respondrà a l’alumne i li haurà de donar resposta de manera individual en menys de 24/48 hores, sense comptar cap de setmanes i festius. Cada alumne rebrà un usuari i una contrasenya pel correu electrònic  que hagi facilitat en la sol·licitud de matrícula. Aquestes dades serviran per accedir a l’aula virtual de l’assignatura en què està matriculat. A l’aula virtual hi ha tota la informació necessària per fer el seguiment de la matèria. En cas de dubtes es pot consultar al professor.

L’alumne estarà donat d’alta a les matèries sol·licitades i a l’aula de tutoria, on tindrà tots els calendaris, horaris i informacions rellevants, a més d’un tutor a la seva disposició.

AVALUACIÓ

Els alumnes podran triar el  centre col·laborador més pròxim on realitzar els exàmens de les matèries de batxillerat cursades a distància. Les proves o els exàmens seran elaborats pels professors de l’IEDIB, que també farà la correcció.

Els exàmens de les matèries a distància es realitzaran en horari d’horabaixa. Hi haurà dos quadrimestres, un que va fins gener i l’altre fins maig, a més de la convocatòria extraordinària de juny.

Els exàmens representen entre un 65 i un 75% de la nota, mentre que les activitats online entre un  35 i un 25%

Els calendaris d’exàmens i  informacions rellevants seran publicats a principis de curs dins l’aula de tutoria que tenen els alumnes i dins l’aula de coordinació del centres visitants a la qual tindran accés els coordinadors dels centres d’origen. Podran fer consultes a través d’aquesta aula pel fòrum de dubtes o la missatgeria interna.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions dels exàmens i de les activitats es penjaran a capçalera de l’aula virtual de cada matèria. Els butlletins podran ésser recollits als centres col·laboradors (s’ha d’establir una cita prèviament amb la persona responsable).

El coordinador de l’aula de coordinació de centres del programa xarxa, enviarà els butlletins al coordinador de cada centre després de cada avaluació ordinària (gener i  maig) i de l’extraordinària (juny)

Per a qualsevol dubte podeu fer servir el correu electrònic següent: direccio@iedib.net