FUNCIONS

  • Permetre cursar matèries de batxillerat que no es cursen als centres d’origen.
  • Permetre cursar matèries que per raons organitzatives (horàries o altres) no es poden fer als centres d’origen.
  • Permetre cursar les matèries de primer quan un alumne de segon fa un canvi de modalitat.

S’ofereixen totes les matèries de totes les modalitats.

Llistat de matèries ofertades

MATRÍCULA

  •  Al menú matrícula/programa xarxa d’aquesta web es troba tota la informació  i tota la documentació per dur a terme la matrícula.

SEGUIMENT DE LA MATÈRIA

Tots els continguts de les matèries estan dins l’aula virtual. Totes les aules tenen una mateixa estructura, una capçalera i 8 lliuraments dins els quals tenim els recursos digitals i les activitats online. A l’hora de resoldre les activitats s’utilitzen les eines de l’entorn virtual i s’envien les consultes al professor responsable de la matèria, un professor que haurà de donar resposta de manera individual en menys de 24/48 hores, sense comptar cap de setmanes i festius. Cada alumne rebrà un usuari i una contrasenya pel correu electrònic que hagi facilitat en la sol·licitud de matrícula. Aquestes dades serviran per accedir a l’aula virtual de l’assignatura en què està matriculat. A l’aula virtual hi ha tota la informació necessària per fer el seguiment de la matèria. En cas de dubtes es pot consultar al professor.

L’alumne estarà donat d’alta a les matèries sol·licitades i a l’aula de tutoria, on tindrà tots els calendaris, horaris i informacions rellevants, a més d’un tutor a la seva disposició.

AVALUACIÓ

Els alumnes podran triar el  centre col·laborador més pròxim on realitzar els exàmens de les matèries de batxillerat cursades a distància. Les proves o els exàmens seran elaborats pels professors de l’IEDIB, que també en faran la correcció.

Els exàmens de les matèries a distància es duran a terme en horari d’horabaixa. Hi haurà dos quadrimestres, un que va fins al gener i l’altre fins al maig, a més de la convocatòria extraordinària de juny.

Els exàmens representen entre un 65 i un 75% de la nota, mentre que les activitats en línia entre un  25 i un 35%

Els calendaris d’exàmens i  informacions rellevants seran publicats a principis de curs dins l’aula de tutoria que tenen els alumnes i dins l’aula de coordinació dels centres visitants a la qual tindran accés els coordinadors dels centres d’origen. Podran fer consultes a través d’aquesta aula pel fòrum de dubtes o per la missatgeria interna.

QUALIFICACIONS

Les qualificacions dels exàmens i de les activitats es podran consultar a través de l’aula virtual de cada matèria.

El responsable de l’aula de coordinació de centres del programa xarxa, enviarà els butlletins al coordinador de cada centre després de cada avaluació ordinària (gener i  maig) i de l’extraordinària (juny). A més, s’enviarà al centre d’origen un informe intermedi de les qualificacions obtingudes abans de Nadal i abans de les vacances de Pasqua.