HORARI DE SECRETARIA

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria de la seu central de l’IEDIB és el següent:

  • De dilluns a divendres: de 9 a 14 h

INFORMACIÓ I FORMULARIS

Us presentem un recull de formularis i informació que heu d’utilitzar per fer diferents gestions amb secretaria.

Sol·licitud general

Formularis per a FP

Sol·licitud renúncia mòduls (fins a un mes abans dels exàmens)

Sol·licitud anul·lació matrícula  (fins dia 18 d’octubre)

Convalidació de mòduls de FP a partir d’altres estudis

Aquell alumnat que hagi cursat altres estudis (cicles formatius, estudis universitaris, certificats de professionalitat)  i consideri que hi ha mòduls dels estudis dels quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació.

Procediment: La sol·licitud s’ha de presentar emplenada a la secretaria. La data  de presentació és del dia 6 d’octubre fins al 13 d’octubre.

Adjuntar la documentació que es demana: Certificat dels estudis realitzats (original i fotocòpia compulsada), expedit per un centre oficial, on constin els ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, programa formatiu de les assignatures universitàries o certificats de les competències reconegudes, així com la convocatòria en la qual s’han superat i la qualificació obtinguda.

Formularis per a batxillerat

Sol·licitud matrícula menors de 18 anys

Sol·licitud de canvi de matèries

Sol·licitud d’exempció de cursar educació física

Sol·licitud d’exempció de llengua catalana

A més de la sol·licitud, s’ha de lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport, certificat  històric d’empadronament, certificat de notes dels darrers 3 anys i la declaració jurada de residència temporal. Per més informació podeu consultar el següent enllaç.

Formularis per a Idiomes (EOI)

Sol·licitud de títols i certificats EOI

Sol·licitud de renúncia matrícula EOI