HORARI DE SECRETARIA

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria de la seu central de l’IEDIB és el següent:

  • De dilluns a divendres: de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

INFORMACIÓ I FORMULARIS

Us presentem un recull de formularis i informació que heu d’utilitzar per fer diferents gestions amb secretaria.

Sol·licitud general

Autorització recollida de títols

Autorització recollida de certificats

Formularis per a FP

Sol·licitud renúncia de mòduls (fins un mes abans dels exàmens)

Sol·licitud anul·lació de matrícula (fins dia 20 d’octubre)

Convalidació de mòduls d’FP a partir d’altres estudis

Aquell alumnat que hagi cursat altres estudis (cicles formatius, estudis universitaris, certificats de professionalitat) i consideri que hi ha mòduls dels estudis dels quals està matriculat que són susceptibles de convalidació, pot tramitar la sol·licitud de convalidació.

Procediment: La sol·licitud s’ha de presentar presencialment a la secretaria o a les Delegacions Territorials d’Educació annexant la documentació justificativa. També es pot enviar per correu exclusivament si està firmada amb certificat digital (info@iedib.net). La data de presentació és del dia 3 al 18 d’octubre, de 9 h a 14 h. En cas de voler assessorament específic, s’ha de demanar al centre amb antelació.

Informació sobre la documentació justificativa: fa referència als certificats dels estudis realitzats (original i fotocòpia compulsada o firmats digitalment), expedit per un centre oficial, on constin els ensenyaments cursats i cadascun dels mòduls professionals, programa formatiu de les assignatures universitàries o certificats de les competències reconegudes, així com la convocatòria en la qual s’han superat i la qualificació obtinguda.

Formularis per a batxillerat

Sol·licitud matrícula menors de 18 anys

Sol·licitud de canvi de matèries

Sol·licitud d’exempció de cursar educació física

Sol·licitud d’exempció de llengua catalana

A més de la sol·licitud, s’ha de lliurar fotocòpia del DNI, NIE o passaport, certificat històric d’empadronament, certificat de notes dels darrers 3 anys i la declaració jurada de residència temporal. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

Instruccions per a sol·licitar el títol de batxillerat

Formularis per a Idiomes (EOI)

Sol·licitud de títols i certificats EOI

Sol·licitud de renúncia matrícula EOI (fins dia 31 de març)

La sol·licitud s’ha d’enviar juntament amb còpia del DNI o NIE al següent correu: eoi@iedib.net .