Matrícula cicle formatiu grau mitjà Atenció a persones en situació de dependència

La preinscripció i matrícula d’aquest cicle es farà tenint en compte els terminis publicats a la web de la direcció general de FP que regula tot el procés de la matrícula als cicles formatius de FP a distància. A continuació teniu un resum del calendari de tot el procés.

Calendari

Procés Termini
FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica i presentació de tota la documentació. Assessorament presencial i/o telemàtic si escau 3 al 14 de setembre
Publicacions de llistes provisionals i definitives d’alumnes preferents. Període de reclamacions varis 7 al 26 de setembre
Publicació de llistes definitives de persones admeses 27 de setembre
FASE B: Matrícula (Pagament , 10€/mòdul) Del 27 de setembre al 2 d’octubre
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual Dia 5 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 15 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER L’ ADMISSIÓ I LA MATRÍCULA

FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica i presentar tota la documentació requerida.

La sol·licitud  serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i mòduls.

Accés a la sol·licitud

A més, es presentarà tota la documentació requerida juntament amb la sol·licitud impresa al centre seleccionat,  IEDIB (Palma), IES Algarb (Eivissa-Sant Jordi de ses Salines) o IES Cap de Llevant (Mahó). En el cas d’Eivissa i Menorca també es pot presentar a les respectives delegacions territorials d’Educació. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB, es validarà la sol·licitud si la documentació aportada és correcta.

Documentació que s’ha de presentar al centre juntament amb el justificant de la sol·licitud:

– Justificant de sol·licitud telemàtica
– Document oficial d’identificació
– Certificat d’empadronament històric de l’alumne i/o certificat de convivència
-Documentació que acrediti tenir els requisits per accedir al cicle (s’haurà de presentar només en cas de no haver-se obtingut a les Illes Balears o haver-se realitzat abans del curs 2000/2001)

Publicació de llistats d’admesos segons el calendari publicat.

FASE B: Pagament (10 €/matèria). La matrícula s’acabarà de formalitzar quan l’alumne faci el pagament i l’enviï per correu electrònic a la direcció pagamentsfp@iedib.net, l’entregui presencialment a l’IEDIB o al centre col·laborador corresponent. Si l’alumne no envia o no entrega el pagament la matrícula no es formalitzarà. (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10  per mòdul

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà
Requisits d’accés:
Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària.
Estar en possessió del Títol de tècnic auxiliar.
Estar en possessió del Títol de tècnic.
Haver superat el segon curs de batxillerat unificat polivalent (BUP).
Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans (REM).
Haver superat els ensenyaments d’Arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o el segon de comuns experimentals.
Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb
alguns dels anteriors.
Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de
grau mitjà en centres autoritzats per l’Administració educativa. En aquest cas
se requerirà tenir, almenys, disset anys, complits l’any de l’inici del curs d’accés.
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (se
requerirà tenir, almenys, disset anys, complits l’any de realització de la prova)
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.