DESTINATARIS
L’educació a distància està especialment dissenyada per a aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, no poden acudir regularment a un centre educatiu. Va adreçada a gent major d’edat, aquells que compleixen 16 anys l’any de la matrícula o a menors d’edat que tinguin circumstàncies especials que no els permeten seguir estudis presencials. Els menors de 16 anys es poden matricular sempre que ho autoritzi la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.

ORGANITZACIÓ
L’IEDIB està integrat per un equip de professors-tutors especialitzats en aquesta modalitat que ofereixen diverses possibilitats d’orientació:

  • Tutoria online: a través de l’aula virtual per missatgeria, fòrums, per videoconferència… De forma excepcional també es pot consultar per telèfon. Les consultes poden anar adreçades al professor titular de la matèria o al tutor si són de caràcter general. Per contactar amb el tutor s’ha d’accedir a l’aula virtual de tutoria.
  • Tutoria presencial: a la seu de l’IEDIB (situada al carrer de Salvà, 14, de Palma).

FUNCIONAMENT DE LES MATÈRIES

Els professors titulars tenen preparades les guies d’estudi per a cada matèria on s’explica com funcionen; estan penjades a la capçalera de l’Aula Virtual. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online, que són el 35% de la nota final i que s’han de lliurar periòdicament. Els exàmens són telemàtics, representant el 65% de la nota en el cas del nivell A1. Els exàmens de la prova de certificació del nivell A2 també són telemàtics, però l’usuari haurà d’autoritzar ésser gravat durant la realització del mateix, per això és imprescindible que tingui una webcam, un mòbil i una connexió a internet de bona qualitat, en cas contari, s’haurà de presentar com alumne lliure.

L’alumnat que cursa la preparació de la prova de certificació del nivell B2 s’haurà de matricular a la prova de certificació com alumne lliure seleccionant el punt d’examen més proper a la seva localitat.

OFERTA D’ENSENYAMENTS

Els ensenyaments oferts són:

  • EOI anglès nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2
  • EOI alemany nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2

Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula d’EOI a distància d’aquesta web.