DESTINATARIS
L’educació a distància està especialment dissenyada per a aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, no poden acudir regularment a un centre educatiu. Va adreçada a gent major d’edat, aquells que compleixen 16 anys l’any de la matrícula o a menors d’edat que tinguin circumstàncies especials que no els permeten seguir estudis presencials. Els menors de 16 anys es poden matricular sempre que ho autoritzi la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.

ORGANITZACIÓ
L’IEDIB està integrat per un equip de professors-tutors especialitzats en aquesta modalitat que ofereixen diverses possibilitats d’orientació:

  • Tutoria online: a través de l’aula virtual per missatgeria, fòrums, per videoconferència… De forma excepcional també es pot consultar per telèfon. Les consultes poden anar adreçades al professor titular de la matèria o al tutor si són de caràcter general. Per contactar amb el tutor s’ha d’accedir a l’aula virtual de tutoria.
  • Tutoria presencial: a la seu de l’IEDIB (situada al carrer de Salvà, 14, de Palma).

FUNCIONAMENT DE LES MATÈRIES

Els professors titulars tenen preparades les guies d’estudi per a cada matèria on s’explica com funcionen; estan penjades a la capçalera de l’Aula Virtual. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online, que són el 35% de la nota final i que s’han de lliurar periòdicament. Els exàmens són telemàtics, representant el 65% de la nota (nivell A1).

L’alumnat que cursa els nivells on hi ha proves de certificació (A2 i B2) s’haurà de matricular a la prova de certificació com alumne lliure seleccionant el punt d’examen més proper a la seva localitat.

OFERTA D’ENSENYAMENTS

Els ensenyaments oferts són:

  • EOI anglès nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2
  • EOI alemany nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2

Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula d’EOI a distància d’aquesta web.