EOI-IEDIB es l’oferta educativa en línia de les Escoles Oficials d’Idiomes.

L’educació a distància està especialment dissenyada per a aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, no poden assistir regularment a un centre educatiu presencial o prefereixen l’ensenyament a distància. Els requisits generals són els següents:

  1. DNI o NIE en vigor
  2. Tenir 16 anys l’any de la matrícula.

ENSENYAMENT IDIOMES
Són uns ensenyaments oficials: idiomes de règim especial.
La titulació que s’obté és oficial i idèntica a la que es podria obtenir en una Escola d’Idiomes (EOI) presencial.
L’estructura, organització i avaluació és la mateixa en tots els idiomes de règim especial així com els continguts i els criteris d’avaluació.

* Els alumnes matriculats en el curs de Preparació a les proves lliures de Certificació del nivell B2 s’hauran d’inscriure a les proves lliures de Certificació a l’EOI que els pertoquin i pagar les taxes d’examen corresponents.

MATRÍCULA

Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula d’EOI a distància del nostre web.

FUNCIONAMENT DEL CURS

Els nostres cursos són anuals, de 120 hores (excepte curs de preparació a les proves lliures de certificació del nivell B2). Tot el material i recursos es troba a l’Aula Virtual. Els continguts estan organitzats en diferents blocs i segueixen un calendari d’entrega de tasques. També hi ha sessions grupals per videoconferència i individuals i/o en parelles per treballar la part de producció i mediació oral.

Els cursos d’idiomes  en línia estan pensats per tal que l’alumnat  s’organitzi les hores de dedicació i el ritme d’estudi segons les seves necessitats. Recomanem, però, que s’ estableixi una rutina setmanal per tal de seguir els continguts del curs.

L’alumne també estarà matriculat a l’aula de Tutoria on tindrà a la seva disposició tota la informació relativa a com seguir els estudis en línia i el suport d’un professor-tutor.

AVALUACIÓ

Els cursos del nivell A1 d’anglès i alemany son d’aprofitament i l’avaluació és contínua. Les tasques, qüestionaris de cada unitat i proves parcials tenen un pes en la nota final del curs. 

Els cursos del nivell bàsic A2 i intermedi B1 donen dret a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic A2 i nivell B1, respectivament, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència. Aquests nivells se superen aprovant una prova final de certificació unificada per totes les EOI de les Illes Balears. L’avaluació continua en aquests cursos és merament orientativa. 

Els exàmens dels cursos d’aprofitament i de certificació són telemàtics i, per tant, és imprescindible que l’alumne disposi de les eines i recursos informàtics necessaris: equip informàtic actualitzat, una webcam, micròfon, telèfon mòbil i una connexió a internet de bona qualitat durant la realització de la prova.

 Els alumnes matriculats en el curs de Preparació a les proves lliures de Certificació del nivell B2 s’hauran d’inscriure a les proves lliures de Certificació a l’EOI que els pertoquin i pagar les taxes d’examen corresponents.

PROVES OFICIALS NIVELLS ANGLÈS  A2 , B1 i ALEMANY A2

L’IEDIB idiomes gestiona i administra les proves per obtenir els certificats oficials següents:

  •  Certificat Nivell bàsic A2 (anglès i alemany)
  •  Certificat Nivell Intermedi B1 (anglès).

REQUISITS PER ACCEDIR ALS DIFERENTS NIVELLS

Procés d’admissió:

La Prova de Nivell és de caràcter diagnòstic i té com a objecte valorar els coneixements del candidat amb la finalitat d’assignar-lo al nivell que millor li correspongui. Aquesta prova no té un valor acadèmic. Contra el resultat d’aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

CANVI DE NIVELL

No es permeten canvis de nivell amb l’excepció de l’alumnat admès que hagi accedit a través de prova de nivell. Sempre i quant, dins les tres primeres setmanes d’activitat acadèmica, el professor del curs ho consideri oportú i en funció de les places vacants.