EOI-IEDIB és l’oferta educativa en línia de les Escoles Oficials d’Idiomes.

RESUM INFORMACIÓ ESTUDIS IDIOMES EN LÍNIA

ENSENYAMENT IDIOMES
Són uns ensenyaments oficials: idiomes de règim especial.
La titulació que s’obté és oficial i idèntica a la que es podria obtenir en una Escola d’Idiomes (EOI) presencial.
L’estructura, organització i avaluació és la mateixa en tots els idiomes de règim especial així com els continguts i els criteris d’avaluació.

IDIOMES I NIVELLS QUE IMPARTIM

CURSOS OFICIALS

ANGLÈS: A1, A2, B1, B2.1 

ALEMANY: A1 i A2

CATALÀ: B1 i C1

CURSOS DE PREPARACIÓ

ANGLÈS: Preparació a les proves lliures de certificació del nivell B2 (anual)

* Els alumnes matriculats en el curs de Preparació a les proves lliures de Certificació del nivell B2 s’hauran d’inscriure a les proves lliures de Certificació a l’EOI que els pertoquin i pagar les taxes d’examen corresponents.

MATRÍCULA

Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula d’EOI a distància del nostre web.

FUNCIONAMENT DEL CURS

Els nostres cursos són anuals, de 120 hores. Tot el material i recursos es troba a l’Aula Virtual. Els continguts estan organitzats en diferents blocs i segueixen un calendari d’entrega de tasques. També hi ha sessions setmanals obligatòries en petits grups per videoconferència per treballar la competència oral.

Els cursos d’idiomes en línia estan pensats per tal que l’alumnat s’organitzi les hores de dedicació i el ritme d’estudi segons les seves necessitats. Recomanem, però, que s’estableixi una rutina setmanal per tal de seguir els continguts del curs.

L’alumne també estarà matriculat a l’aula de Tutoria on tindrà a la seva disposició tota la informació relativa a com seguir els estudis en línia i el suport d’un professor-tutor.

AVALUACIÓ

Els cursos dels nivells A1 i B2.1 són d’avaluació contínua. Les tasques, qüestionaris de cada unitat i proves parcials tenen un pes en la nota final del curs. 

Els cursos del nivell bàsic A2, intermedi B1 i avançat C1 donen dret a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic A2, nivell intermedi B1, i nivell avançat C1, respectivament, d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència. Aquests nivells se superen aprovant una prova final de certificació unificada per totes les EOI de les Illes Balears.

L’avaluació continua en aquests cursos és merament orientativa. 

EXÀMENS

NIVELLS A1 i B2.1

Els exàmens dels cursos d’avaluació contínua es poden fer de manera telemàtica i, per tant, és imprescindible que l’alumne disposi de les eines i recursos informàtics necessaris: equip informàtic actualitzat, una webcam, micròfon, telèfon mòbil i una connexió a internet de bona qualitat durant la realització de la prova.

Per aquell alumnat que prefereixi fer l’examen presencialment podrà fer-lo a la seu de l’IEDIB (Palma).

NIVELLS DE CERTIFICACIÓ: A2 , B1 i C1

Els exàmens de la convocatòria ordinària i extraordinària es faran presencialment el dia i hora establerts per la Conselleria d’Educació als punts d’examen corresponents a cada illa.

CURS PREPARACIÓ PROVES LLIURES

Els alumnes matriculats en el curs de Preparació a les proves lliures de Certificació del nivell B2 s’hauran d’inscriure a les proves lliures de Certificació a l’EOI presencial que els pertoquin i pagar les taxes d’examen corresponents. L’IEDIB encara no examina d’aquest nivell.

REQUISITS PER ACCEDIR ALS DIFERENTS NIVELLS

Procés d’admissió:

  • Per al curs bàsic A1, s’hi pot accedir directament, ja que es tracta d’un nivell inicial.

La Prova d’anivellació és de caràcter diagnòstic i té com a objecte valorar els coneixements del candidat amb la finalitat d’assignar-lo al nivell que millor li correspongui. Aquesta prova no té un valor acadèmic. Contra el resultat d’aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

CANVI DE NIVELL

Els canvis de nivell només es faran quan es reuneixin els següents requisits:

  • L’alumne hagi accedit al nivell a través de prova de nivell.
  • Dins les primeres tres setmanes d’activitat acadèmica.
  • El professorat del curs ho consideri oportú.
  • Hi hagi places vacants al nou nivell.