Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Durada :2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls Hores lectivesHores pràctiques presencials obligatòries
0210 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència 125 h
0212 Característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència
140 h
0213 Atenció i suport psicosocial  235 h
0215 Suport domiciliari   235 h   35 h
0217 Atenció higiènica 95 h 9 h
0020 Primers auxilis  40 h 10h
0218 Formació i orientació laboral  90 h
0211 Destreses socials 145 h
0214 Suport a la comunicació 100 h15 h
0216 Atenció sanitària 205 h30 h
0831 Teleassistència 130 h10 h
0219 Empresa i iniciativa emprenedora 60 h
0220 Formació en centres de treball (FCT)400 hPresencial

Les pràctiques presencials obligatòries i el mòdul FCT es faran a al CIFP Son Llebre (Palma), IES Algarb (Eivissa) i al IES Cap de LLevant (Menorca). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

 • Per cursar el mòdul Atènció sanitària
 • Haver superat abans el mòdul Atenció higiènica

De què treballaràs?

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili.
 • Governant i subgovernant de persones en situació de dependència a institucions.
 • Auxiliar responsable de planta en les institucions residencials.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador/a de teleassistència.

On treballaràs?   Amb aquest títol pots exercir la teva activitat professional en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.