Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21) Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial al final de cada mòdul, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

PLA D’ESTUDIS

CURSMÒDULSHORES LECTIVESINDICACIONS ADDICIONALS
10210 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència 100 hAnual
10212 Característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència
130 h Anual
10213 Atenció i suport psicosocial 235 h Anual
10215 Suport domiciliari 235 h   Anual
10217 Atenció higiènica95 hAnual
10020 Primers auxilis  40 h2n QUADRIMESTRE
11709 Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 90 h 1r QUADRIMESTRE
Convalidable amb FOL
11664 Digitalització 30 h2n QUADRIMESTRE
20211 Destreses socials 145 hAnual
20214 Suport a la comunicació 100 hAnual; 15 h de pràctiques
20216 Atenció sanitària 205 hAnual, 30 h de pràctiques
20831 Teleassistència 130 hAnual, 10 h de pràctiques
20219 Empresa i iniciativa emprenedora 60 hAnual, només 24-25
20220 Formació en centres de treball (FCT)400 hPresencial

Les pràctiques presencials obligatòries i el mòdul FCT es faran al CIFP Son Llebre (Palma), IES Algarb (Eivissa) i a l’IES Cap de Llevant (Menorca). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

 • Per cursar el mòdul Atenció sanitària
 • Haver superat abans el mòdul Atenció higiènica

De què treballaràs?

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili.
 • Governant i subgovernant de persones en situació de dependència a institucions.
 • Auxiliar responsable de planta en les institucions residencials.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador/a de teleassistència.

On treballaràs?   Amb aquest títol pots exercir la teva activitat professional en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.