El calendari dels processos de matrícula d’EOI a distància (idiomes) són els següents:

ProcésTermini
PAS 1 PROVA NIVELL + ASSESSORAMENT

Procés d’admissió:
Per al nivell bàsic A1 no cal fer prova de nivell.
Nivells superiors a bàsic A1, cal superar una prova de nivell o acreditar alguna de les titulacions o certificats recollits a la normativa.

Proves de nivell:

Prova de nivell anglès

Prova de nivell alemany

Assessorament: eoi@iedib.net

De l’1 de juliol al 27 de setembre

PAS 2 SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Nou alumnat
Accés sol·licitud (tancat)

Antic alumnat EOI- IEDIB (requereix clau GESTIB o sistema cl@ve, només s’ha d’enviar el justificant de pagament per correu a eoi@iedib.net)
Accés sol·licitud (tancat)


Guia matrícula

De l’1 de juliol al 27 de setembre

PAS 3  PAGAMENT

Ingressar 25€ / per curs (bonificacions i exempcions).
Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament:
Nom i llinatges de l’alumne
Nom de l’idioma  i nivell del curs al qual es matricula.
De l’1 de juliol al 27 de setembre
PAS 4 ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ (per correu electrònic a: eoi@iedib.net)

Sol·licitud online firmada
Còpia DNI / NIE
Justificant nivell cursos superiors al nivell A1 (titulació, certificat o resultat prova nivell)
Justificant de pagament (25€/curs)
Autorització examen en línia (excepte curs Prep. B2)
De l’1 de juliol al 27 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)
Dia 29 de setembre, a les 19:00h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual3 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA EOI-IEDIB

PAS 1 – PROVA DE NIVELL I ASSESSORAMENT

L’alumnat que vulgui matricular-se del nivell inicial d’un idioma (A1) no ha de fer la prova de nivell.

Per matricular-se als nivells superiors a bàsic A1, cal reunir algun d’aquests requisits:

  1. Haver superat el nivell anterior al que es vol matricular en una EOI.
  2. Acreditar alguna de les titulacions o certificats  recollits a la normativa.
  3. En cas de no reunir cap dels dos requisits anteriors ha de fer una prova de nivell que li servirà per saber a quin nivell matricular-se.

PROVA DE NIVELL ANGLÈS 

PROVA DE NIVELL ALEMANY

NOTA: Aquesta prova no avalua la capacitat de producció ni oral ni escrita. És important tenir en compte que es poden tenir nivells molt diferents entre la comprensió i la producció. Per això abans de matricular-se si té algun dubte contacti amb nosaltres a  eoi@iedib.net.

PAS 2 – REGISTRAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Antic alumnat EOI- IEDB

Pot emplenar la sol·licitud  a partir de dia 1 de juliol, per fer aquest tràmit s’ha de tenir clau GESTIB o sistema Cl@ve.

Si s’opta per aquest sistema, un cop fet el tràmit, l’alumne només ha d’enviar el justificant de pagament per correu electrònic.

Accés a la sol·licitud

Nou alumnat

Cal emplenar la sol·licitud telemàticament al següent enllaç. Si necessita ajuda pot seguir la guia de matrícula.

Accés sol·licitud

Guia Matrícula

PAS 3 –  PAGAMENT

S’han d’ingressar 25€ / per curs (bonificacions i exempcions).

Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Al justificant del pagament cal incloure:

  • Nom i llinatges de l’alumne
  • L’idioma  i nivell del curs al qual es matricula.

PAS 4 – ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Per acabar s’ha d’enviar la següent documentació per correu electrònic a eoi@iedib.net .

  • Sol·licitud firmada
  • Fotocòpia DNI / NIE
  • Justificant que acrediti el nivell anterior al que es matricula (titulació, certificat o resultat de la prova de nivell)
  • Justificant de pagament (25€ / curs) 
  • Autorització examen en línia (excepte curs Prep. nivell B2)

Per qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través de: eoi@iedib.net 

Places limitades a 60 alumnes per curs.

*Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat.