El calendari dels processos de matrícula d’EOI a distància (idiomes) són els següents:

ProcésTermini
PAS 1 PROVA NIVELL + ASSESSORAMENT

Procés d’admissió:
Per al nivell bàsic A1 no cal fer prova de nivell.
Nivells superiors a bàsic A1, cal superar una prova de nivell o acreditar alguna de les titulacions o certificats recollits a la normativa.

Proves de nivell:

Prova de nivell curs preparació nivell B2 d’anglès  
Prova de nivell anglès (altres cursos)

Prova de nivell alemany

Assessorament: eoi@iedib.net

Pendent publicar (Aproximadament juliol i setembre)

PAS 2 SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Nou alumnat
Accés sol·licitud (tancat, places esgotades)

Antic alumnat EOI- IEDIB (requereix clau GESTIB o sistema cl@ve, només s’ha d’enviar el justificant de pagament per correu)
Accés sol·licitud (tancat, places esgotades)


Guia matrícula

Pendent publicar (Aproximadament juliol i setembre)

PAS 3  PAGAMENT

Ingressar 50€ / per curs (bonificacions i exempcions).
Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament:
Nom i llinatges de l’alumne
Nom de l’idioma  i nivell del curs al qual es matricula.
Pendent publicar (Aproximadament juliol i setembre)
PAS 4 ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ (per correu electrònic a: eoi@iedib.net)

Sol.licitud online firmada
Còpia DNI / NIE
Justificant nivell cursos superiors al nivell A1 (titulació, certificat o resultat prova nivell)
Justificant de pagament (50€/curs)
Pendent publicar (Aproximadament juliol i setembre)
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA EOI-IEDIB

PAS 1 – PROVA DE NIVELL I ASSESSORAMENT

L’alumnat que vulgui matricular-se del nivell inicial d’un idioma (A1) no ha de fer la prova de nivell.

Per matricular-se als nivells superiors a bàsic A1, cal reunir algún d’aquests requisits:

  1. Haver superat el nivell anterior al que es vol matricular en una EOI.
  2. Acreditar alguna de les titulacions o certificats  recollits a la normativa.
  3. En cas de no reunir cap dels dos requisits anteriors ha de fer una prova de nivell que li servirà per saber a quin nivell matricular-se.

PROVA DE NIVELL CURS PREPARACIÓ NIVELL B2 ANGLÈS

PROVA DE NIVELL ANGLÈS  (altres cursos)

PROVA DE NIVELL ALEMANY

NOTA: Aquesta prova no avalua la capacitat de producció ni oral ni escrita. És important tenir en compte que es poden tenir nivells molt diferents entre la comprensió i la producció. Per això abans de matricular-se si té algún dubte contacti’ns a  eoi@iedib.net .

PAS 2 – REGISTRAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Antic alumnat EOI- IEDB

Pot emplenar la sol·licitud  a partir de dia 2 de juny a través de la plataforma GESTIB, per fer aquest tràmit s’ha de tenir clau GESTIB o sistema Cl@ve.

Si s’opta per aquest sistema, un cop fet el tràmit, l’alumne només ha d’enviar el justificant de pagament per correu electrònic.

Accés a la sol·licitud (tancat, places esgotades)

Nou alumnat

Cal emplenar la sol·licitud telemàticament al següent enllaç. Si necessita ajuda pot seguir la guia de matrícula.

Accés sol·licitud (tancat, places esgotades)

Guia Matrícula

PAS 3 –  PAGAMENT

S’han d’ingressar 50€ / per curs (bonificacions i exempcions).

Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Al justificant del pagament cal incloure:

  • Nom i llinatges de l’alumne
  • L’idioma  i nivell del curs al qual es matricula.

PAS 4 – ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Per acabar s’ha d’enviar la següent documentació per correu electrònic a eoi@iedib.net .

  • Sol·licitud firmada
  • Fotocòpia DNI / NIE
  • Justificant que acrediti el nivell anterior al que es matricula (titulació, certificat o resultat de la prova de nivell)
  • Justificant de pagament (50€ / curs) 

Per qualsevol consulta podeu contactar-nos a través de: eoi@iedib.net 

Places limitades a 60 alumnes per curs.

*Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat.