Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. L’avaluació es basa en activitats en línia que s’han de lliurar periòdicament. No hi ha exàmens presencials ni cap classe d’activitat que requereixi presencialitat.

Mòduls professionalshores
5071 Models d’intel-ligéncia artificial 90
5072 Sistemes d’aprenentatge automátic90
5073 Programació d’intel-ligéncia artificial180
5074 Sistemes de big data120
5075 Big data aplicat120
Mòduls del curs

Requisits d’accés:

  • Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa.
  • Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
  • Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web.
  • Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions informàtics.
  • Títol de tècnic superior en Mecatrònica industrial.
  • Títol de tècnic superior en Automatització i robòtica industrial.