matèriaprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Dibuix artístic I (obligatòria)

Dues matèries entre:
Cultura audiovisual
Projectes artístics
Volum
Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)

*El segon curs s’implantarà el curs 23-24