matèriaprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Dibuix artístic I (obligatòria)

Dues matèries entre:
Cultura audiovisual
Projectes artístics
Volum
Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
matèriaSEGON curs
Troncals (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Fonaments d’art II
Llengua catalana i literatura II
Troncals d’opció (triar-ne 2)Arts escèniques.
Cultura audiovisual II
Disseny
Específiques d’opció (triar-ne 2)Història de la filosofia
Opt.Francès II
Alemany II
Dibuix artístic II
Imatge i so
Tècniques d’expressió graficoplàstiques
Anàlisi musical II
Història de la música i la dansa
Tecnologies de la informació i la comunicació II
Religió 2