matèriaprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Dibuix artístic I (obligatòria)

Dues matèries entre:
Cultura audiovisual
Projectes artístics
Volum
Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
matèriasegon curs
Comunes (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Treball de recerca de batxillerat II
Modalitat (3 matèries)Dibuix artístic II (obligatòria)

Dues matèries entre:
Disseny
Tècniques d’expressió graficoplàstiques
Fonaments artístics
Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II
Optatives (elegir 1 matèria)Segona llengua estrangera II (Francès o alemany)
Psicologia
Programació i tractament de dades II
Ampliació de matemàtiques
Qualsevol matèria de modalitat
Religió 2 (sense efectes acadèmics)