MODALITAT D’ARTS           
Matèries Primer curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura I

Anglès I

Filosofia

Fonaments art I

Llengua catalana i literatura I

Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Cultura audiovisual I

Història del món contemporani.

Literatura universal.

Específiques d’opció

(triar-ne 2)

Tecnologies de la informació i la comunicació I.

Alemany I

Opt.Francès I.

Volum

Dibuix artístic I

Anàlisi musical I

Anatomia aplicada

Llenguatge i pràctica musicals

Religió

Cultura científica

Específica obligatòria Educació física

 

MODALITAT D’ARTS           
Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya

Fonaments d’art II

Llengua catalana i literatura II

Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Arts escèniques.

Cultura audiovisual II.

Disseny

Específiques d’opció(triar-ne 2) Història de la filosofia

Opt.Francès II

Alemany II

Dibuix artístic II

Imatge i so

Tècniques d’expressió graficoplàstiques

Anàlisi musical II

Història de la música i la dansa

Tecnologies de la informació i la comunicació II

Religió 2