Requisits de matèries de segon vinculades a primer

Matèries de segon que requereixen haver cursat matèries de segon

Matèries de segon Màteries de primer
Llengua catalana II Llengua catalana I
Llengua castellana II Llengua castellana I
Llengua estrangera I Llengua estrangera I
Anàlisi musical II Anàlisi musical II
Dibuix artístic II Dibuix artístic I
Dibuix tècnic II Dibuix tècnic I
Llatí II Llatí I
Grec II Grec I
Matemàtiques aplicades II Matemàtiques aplicades I
Matemàtiques II Matemàtiques I
Tecnologia industrial II Tecnologia industrial I
TIC II TIC I
Segona llengua estrangera II Segona llengua estrangera I
Física / Química Física i química
Biologia Biologia i geologia
Geologia Biologia i geologia