Matèries de segon que requereixen haver cursat matèries de primer

Matèries de segonMatèries de primer
Anàlisi musical IIAnàlisi Musical I
BiologiaBiologia, Geologia i Ciències Ambientals
GeologiaBiologia, Geologia i Ciències Ambientals
Dibuix Artístic IIDibuix Artístic I
Dibuix Tècnic IIDibuix Tècnic I
Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny IIDibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
FísicaFísica i Química
QuímicaFísica i Química
Grec IIGrec I
Llatí IILlatí I
Llengua Castellana i Literatura IILlengua Castellana i Literatura I
Llengua Catalana i Literatura IILlengua Catalana i Literatura I
Llengua Estrangera IILlengua Estrangera I
Matemàtiques IIMatemàtiques I
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials IIMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials I o Matemàtiques I
Programació i Tractament de Dades IIProgramació i Tractament de Dades I
Tecnologia i Enginyeria IITecnologia i Enginyeria I
Treball de recerca de batxillerat IITreball de recerca de batxillerat I