MatèriesPrimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (elegir 3 matèries)Una matèria entre:
Anàlisi musical I
Arts escèniques I

Dues matèries entre:
Anàlisi musical I
Arts escèniques I
Cor i tècnica vocal I
Cultura audiovisual
Llenguatge i pràctica musical
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
MatèriesSEGON CURS
Comunes (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Treball de recerca de batxillerat II
Modalitat (elegir 3 matèries)Una matèria entre:
Anàlisi musical II/Arts escèniques II

Dues matèries entre:
Anàlisi musical II
Arts escèniques II
Cor i tècnica vocal II
Història de la música i la dansa
Literatura dramàtica
Optatives (elegir 1 matèria)Segona llengua estrangera II (Francès o alemany)
Psicologia
Programació i tractament de dades II
Ampliació de matemàtiques
Qualsevol matèria de modalitat
Religió 2 (sense efectes acadèmics)