MatèriesPrimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (3 matèries)Matemàtiques I (obligatòria)

Dues matèries entre:
Dibuix tècnic I
Biologia, geologia i ciències ambientals
Física i química
Tecnologia i enginyeria I
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)

MatèriesSEGON CURS
Comunes (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Treball de recerca de batxillerat II
Modalitat (3 matèries)Matemàtiques II (obligatòria)

Dues matèries entre:
Química
Biologia
Física
Geologia i ciències ambientals
Dibuix tècnic II
Tecnologia i enginyeria II
Optatives (elegir 1 matèria)Segona llengua estrangera II (Francès o alemany)
Psicologia
Programació i tractament de dades II
Ampliació de matemàtiques
Qualsevol matèria de modalitat
Religió 2 (sense efectes acadèmics)