MODALITAT DE CIÈNCIES
Matèries Primer curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura I

Anglès I

Filosofia

Matemàtiques I

Llengua catalana i literatura I

Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Física i química

Dibuix tècnic I

Biologia i geologia

Específiques d’opció

(triar-ne 2)

Tecnologia industrial I

Cultura científica

Opt.Francès I

Alemany I

Tecnologies informació i la comunicació I

Religió

Específica obligatòria Educació física

 

Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya.

Matemàtiques II

Història de la filosofia

Llengua catalana i literatura II

Troncals d’opció

(triar-ne 2)

Química

Biologia

Física

Geologia

Dibuix tècnic II

Específiques d’opció(triar-ne 1) Opt.Francès II

Alemany II

Psicologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Tecnologia Industrial 2

Tecnologies informació i la comunicació II

Religió 2