matèriesprimer curs
Comunes (totes)Educació física
Filosofia
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Treball de recerca de batxillerat I
Modalitat (elegir 3 matèries)Matemàtiques generals (obligatòria)

Dues matèries entre:
Economia, emprenedoria i activitat empresarial i i una matèria de modalitat de primer de qualsevol batxillerat
Dues matèries de modalitat de primer de qualsevol batxillerat
Optatives (elegir 1 matèria)Història i cultura de les Illes Balears
Programació i tractament de dades I
Segona llengua estrangera I (Francès o alemany)
Tècniques experimentals
Qualsevol matèria de modalitat
Religió I (sense efectes acadèmics)
matèriesSEGON CURS
Comunes (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
Treball de recerca de batxillerat II
Modalitat (elegir 3 matèries)Ciències generals (obligatòria)

Una de les opcions següents:
Moviments culturals i artístics i una matèria de modalitat de segon de qualsevol batxillerat
Dues matèries de modalitat de segon de qualsevol batxillerat
Optatives (elegir 1 matèria)Segona llengua estrangera II (Francès o alemany)
Psicologia
Programació i tractament de dades II
Ampliació de matemàtiques
Qualsevol matèria de modalitat
Religió 2 (sense efectes acadèmics)