matèriaSEGON curs
Troncals (totes)Llengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Fonaments d’art II
Llengua catalana i literatura II
Troncals d’opció (triar-ne 2)Arts escèniques.
Cultura audiovisual II
Disseny
Específiques d’opció (triar-ne 2)Història de la filosofia
Opt.Francès II
Alemany II
Dibuix artístic II
Imatge i so
Tècniques d’expressió graficoplàstiques
Anàlisi musical II
Història de la música i la dansa
Tecnologies de la informació i la comunicació II
Religió 2
* Segon curs de batxillerat LOMQUE (en extinció)