MODALITAT D’ARTS           
Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya

Fonaments d’art II

Llengua catalana i literatura II

Troncals d’opció i específiques

(triar-ne fins a 3)

Arts escèniques.

Cultura audiovisual II.

Disseny

Segona llengua estrangera Francès II/Alemany II

MODALITAT CIÈNCIES
Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya.

Matemàtiques II

Història de la filosofia

Llengua catalana i literatura II

Troncals d’opció i específiques

(triar-ne fins a 3)

Química

Biologia

Física

Geologia

Dibuix tècnic II

Segona llengua estrangera Francès II/Alemany II

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matèries Segon curs
Troncals

(totes)

Llengua castellana i literatura II

Anglès II

Història d’Espanya.

Història de la filosofia

Llengua catalana i literatura II

Itinerari c. socials Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II
Itinerari humanitats Llatí II
Troncals d’opció i específiques

(triar-ne fins a 3)

Grec II

Economia de l’empresa

Geografia

Història de l’art

Segona llengua estrangera Francès II/Alemany II