PER CURSAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ES NECESSITA:

Estar en possessió del títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.
Estar en possessió del títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
Estar en possessió d’un títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà) *.(* Sempre que la demanda de places en cicles formatius de grau superior superi l’oferta, les administracions educatives poden establir procediments d’admissió al centre docent, d’acord amb les condicions que el Govern determini per reglament.)
Estar en possessió d’un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 19 anys en l’any que es realitza la prova o 18 per als que posseeixen el títol de Tècnic).
Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Més informació