Per cursar un cicle formatiu de grau mitjà es necessita:

 •  Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 • Títol de tècnic bàsic.
 • Certificat acadèmic que acredita que s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació
  professional inicial. La documentació indicada ha d’incloure la nota mitjana obtinguda en els mòduls obligatoris. Si
  no hi consta, el centre receptor n’ha de fer el càlcul.
 • Certificat d’haver superat el curs de formació específic per accedir a cicles formatius de grau mitjà.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les modalitats esportives de nivell I.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle de grau superior de formació professional.
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys.
 • Documentació que justifica l’exempció de fer la prova d’accés a grau mitjà:
  Certificat de tenir superada una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació
  professional.
  Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
  Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior
  d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
  Certificat de tenir superada la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny,
  d’Art Dramàtic i de Música.