Per cursar un cicle formatiu de grau mitjà es necessita:

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).
Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Més informació